چرخه زندگی سرخس( نهانزادان آوندی ) 

درسرخس اسپوروفیت گیاه اصلی است ، اسپوروفیت بالغ سرخس شامل برگ شاخه ها وریزوم یا ساقه زیر زمینی است .

درپشت برگ شاخه ها لکه های قهوه ای مایل به نارنجی موسوم به هاگینه مشاهده می شود. هرهاگینه مجموعه ای از هاگدان های گرز مانند است.

 

 درون هاگدان سلول های مادر هاگ دیپلوئید،باتقسیم میوز هاگ های هاپلوئید را به وجود می آورد. پاره شدن هاگدان ها منجربه آزاد شدن هاگ ها می شود.

 

ازرویش هاگ گامتوفیت تشکیل می شود .

        

 گامتوفیت سرخس صفحه ای سبزرنگ وقلبی شکل است و پروتال نام دارد. پروتال زندگی مستقلی دارد . درسطح زیرین پروتال ابتدا آنتریدی سپس آرکگن تشکیل می شود .

آنتریدی تولیدآنتروزوئیدمی کند ودرون آرکگن تخمزا تشکیل می شود. 

آنتروزوئیدهای سرخس که تاژک های متعدددارنددرآب شنا کرده به طرف آرکگن ها حرکت می کنند، وارد آرکگن شده وباتخمزاترکیب می شوند ، حاصل لقاح آنتروزوئید وتخمزا ، سلول تخم است .

 ازرویش سلول تخم اسپوروفیت جوان تشکیل می شود  . اسپوروفیت سرخس فقط در ابتدای رویش به گامتوفیت وابسته است ، سپس مستقل شده ، رشد نموده وبالغ می شود .

تصویر روزگالری عکس